Statistik Multipel skleros

Statistik Multipel skleros

Statistik Multipel skleros

Data får värde först när de används!

Visualiserings och Analysplattform (VAP)

Öppna delen av vår Visualiserings- och Analys Plattform (VAP) för MS >>

Svenska MS-registret har skapat en webbaserad plattform för live -visualisering och interaktiv statistisk analys av insamlade data. Systemet byggs på fördefinierade analystyper som kontrolleras genom ett grafiskt användargränssnitt.

Automatiska rapporter är fördelade i olika funktionskategorier som innehåller ett flertal analyser, anpassade till användares behov.

Fler diagram och ytterligare statistik på PAL- och enhetsnivå finns tillgänglig för användare efter inloggning i Svenska neuroregister. Logga in i registret här.

Neurodashboard

Vår Neurodashboard innehåller resultat och statistik av datamängder och jämförelser mellan regioner och enheter för 9 delregister på enhetsnivå.

Resultaten presenteras i tabeller och figurer i realtid. För vårdgivare som har möjlighet till inloggning finns ytterligare detaljerad information.


PostrarBroschyr om VAP finns här (pdf, 556kB)

VAPfolder_276

 

Exempel på olika diagram i VAP

 


 

  • Funktionsklocka spindeldiagram

Funktionsklocka_landskap


Öppna jämförelser (ÖJ)

Svenska neuroregister samarbetar med Socialstyrelsen och bidrar med tre indikatorer till Öppna Jämförelser. De beskriver patientgrupper som bör/borde behandlas och de som inte bör/borde behandlas, samt visar på neurologisk handikappgrad av dessa patienter.

  1. Bromsmedicin vid skovvisförlöpnade MS (andel immunobehandlade skovvisförlöpnade MS-patienter med  sjkdomsduration≤15år som är registrerade i SMSreg mot förmodat andel skovvisförlöpnade MS-patienter med sjkd_duration≤15år är), 
  2. Bromsmedicin vid sekundärprogressiv MS (andel immunobehandlade sekundärprogressiva-patienter med EDSS ≥6.5 registrerade i SMSreg mot förväntat antal SP-patienter med EDSS ≥6.5).
  3. Förändring av EDSS-score som representerar neurologisk funktionsskattning vid MS för dessa två grupper av MSpatienter.


NEUROreg/MSreg implementerade beräkning av dessa tre ÖJ-indikatorer i real-tid på webben inom Visualiserings- och Analysplatformen (VAP) med möjlighet att välja olika subgrupper avseende kön och uppföljningssår.

Vården i siffror

MS-registret laddar också upp data till Vården i Siffror ViS

Patient-registret (PAR), Socialstyrelsen

Initial täckningsgradsanalys 

Svenska neuroregister i samarbete med Registerservice på Socialstyrelsen, har beräknat täckningsgrad av registrerade personer i MS-registret (MSreg) jämfört med Patient-registret (PAR) på riks-, läns och sjukhus/klinik/vc-nivåer.
Täckningsgradsanalysen gällde samkörning av alla registrerade patienter i MS-registret mot hela PAR-registret med patienter som rapporterades mellan 1969 och 2013 med MS-diagnos. Detta för att identifera alla MS-fall i Sverige. Vid sidan om denna analys, framfördes nya, aktuella siffror för MS-prevalens i Sverige.

NEUROreg/MSreg implementerade beräkning av täckningsgraden i real-tid på webben inom Visualiserings- och Analysplatformen (VAP)

Incidens uppskattningar/beräkningar på riket- och länsnivåer med hjälp av NEUROreg/MSreg är utförda på Sahlgrenska Universitetssjukhjuset i Göteborg. Läs mer under Forskning, Förbättringsarbete och Publikationer
 

För eventuella frågor och mer information angående VAP och statistik vänligen kontakta Teknisk utvecklare Leszek Stawiarz, e-post: leszek.stawiarz@ki.se, mob: 076 556 25 03

Ytterligare täckningsgradsanalys gjordes för åren 2014-2017

MS-patienter i MS-registret jämfördes med MS-patienter i patientregistret uppdelat per år för åren 2014-2019. Täckningsgraden beräknas som en procentandel med:   

  • Täljare - Antal individer registrerade i MS-registret t.o.m. aktuellt år 
  • Nämnare - Totalt antal individer registrerade i antingen MS-registret eller patientregistret t.o.m. aktuellt år

Urval ur MS-registret

Patienter (unika individer, i livet och ej emigrerade vid slutet av respektive period) registrerade i MS-registret t.o.m. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019.
 

Urval ur patientregistret

Patienter (unika individer, i livet och ej emigrerade vid slutet av respektive period) med diagnos 340 (ICD8-9) eller G359 (ICD10) registrerade i patientregistret t.o.m. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 eller 2019.

Matchningskriterium

Personnummer i MS-registret matchades mot personnummer i patientregistret.


Övrigt om databehandlingen

Inklusionskriterium för patientregistret: MS-diagnos vid minst två tillfällen under respektive period eller vid ett tillfälle under periodens tre senaste år. Namn på vårdenheter har i första hand hämtats från MS-registret och i andra hand från patientregistret. Län avser det producerande länet, dvs. det län som vårdenheten tillhör.


Excelfil med data avseende Täckningsgrad – MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2019 (xls, 92kB)

Excelfil med data avseende Täckningsgrad – Kvinnor i MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2019 (xls, 60kB)

Excelfil med data avseende Täckningsgrad – Män i MS-registret jämfört med patientregistret (PAR) uppdelat på enhetsnivå 2014-2019 (xls, 60kB)

REGISTERSERVICE

registerservice@socialstyrelsen.se

2020-09-01