Vad är kvalitetsregister

Vad är kvalitetsregister

Definition

De Nationella Kvalitetsregistren ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Alla Nationella Kvalitetsregister är certifierade av den nationella Ledningsfunktionen för kvalitetsregister. Mer information om certifieringsnivåer finns på kvalitetsregister.se, Certifieringsnivåer för Nationella Kvalitetsregister.

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

När ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp alla patienter i landet. Det är också möjligt att följa upp hur enskilda regioner, sjukhus eller kliniker bedriver sin vård.
Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en viktig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren används av de professionella yrkesgrupper som har nytta av dem i sin vardag.

Vision

Nationella Kvalitetsregister ska
- Bidra till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa
- Användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Hemsidan för Nationella kvalitetsregister har omfattande och uppdaterad information.

Juridik och regelverk som styr drift och verksamhet på Svenska neuroregister finns på samma hemsida. 

Patientinformation för Svenska neuroregister finns under fliken dokument.