Skip to main content

Behandling

Parkinsons sjukdom är en handikappande sjukdom där det saknas botande eller bromsande medicin men där det finns en rad olika symtomlindrande behandlingar varav flera s.k. avancerade terapier. I första hand L-dopa/carbidopa- respektive apomorfin-pumpbehandling, infusion med bärbara pumpar och djupelekrodsstimulering (DBS), vilka alla har gynnsamma effekter på livskvaliteten.