Skip to main content

Behandling

Vid behandling av CIDP används olika läkemedel som påverkar immunförsvaret och minskar inflammationen i perifera nerver. Behandlingen är komplicerad och bör skötas i samråd med barn- eller vuxenneurolog. I första hand ges ett läkemedel som ger snabb lindring av symtomen men som oftast har en kortvarig effekt. Dessa läkemedel passar bäst för behandling under de första åren efter insjuknandet.

Oavsett personens ålder väljer man vanligtvis i första hand mellan två olika antiinflammatoriska behandlingar: hög dos intravenöst immunglobulin och kortison. Dessa behandlingsalternativ är väl beprövade och anses ge likvärdiga resultat, åtminstone på kort sikt. På lång sikt är effekten av behandling av vuxna med intravenöst immunglobulin något bättre dokumenterad än behandling med kortison. Resultatet av de båda behandlingsformerna varierar mellan olika personer, och det gäller att pröva sig fram till den typ av behandling som passar bäst (Socialstyrelsen). Läs mer...